חיפוש באתר

טפסים

טופס רישום לחוגים לשנת פעילות תשפ"ב 2021-2022

הנחיות למילוי הטופס:

תקנון הרשמה לחוגים לשנת פעילות תשפ"ב 2021-2022

 

כללי1. שנת פעילות החוגים תחל ביום ראשון 3.10.2021 כ"ז תשרי תשס"ב ותסתיים ביום חמישי 30.6.2022 א' תמוז תשפ"א.

2. חוגי ה.נשים וביה"ס למנגינות יתקיימו עד יום ראשון 31.7.2022 ג' אב תשפ"ב.

3. ההרשמה לחוגים הינה על בסיס כל הקודם זוכה ועל פי הגילאים המצויינים בפרסום ובאתר. שימו לב, מספר המקומות מוגבל.

4. הפנינג חנוכה ופורים -ביום זה לא יתקיימו חוגים אחה"צ.

5. פתיחת כל חוג מותנית במס' מינימום של משתתפים, במידה והפעילות לא תהא תואמת את הנחיות המדינה בהתמודדות מול נגיף הקורונה או במידה ויפחת מספר המשתתפים בחוג ומכל סיבה שהיא, יהיה למתנ"ס הזכות לשינוי מועדים או לביטול.

6. מחיר החוגים, כפי שמצוין בפרסום ובאתר, הינו מחיר שנתי (בחישוב המחיר שוקללו חופשות, חוה"מ וחגים, בימים אלו לא תתקיים פעילות ולא יתקבל זיכוי בגין ימים אלו) המתורגם לעלות ממוצעת חודשית, התשלום יתבצע בתשלומים חודשים שווים מיום הרישום ועד לחודש יוני/יולי 2022 כולל.

7. משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר סיום תהליך ההרשמה הכולל: הרשמה לחוג באמצעות השלמת טופס רישום ממוחשב/ידני וסיום נוהל התשלום ואין כנגדו חובות משנים קודמות. (לא יתקיים רישום טלפוני)

8. לכל אחד הזכות לנסות את החוג באופן חד פעמי, במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות החד-פעמית (מלבד קורסים, סדנאות והרצאות) במידה ונרשם, יחשב השיעור כחלק מהעלות החודשית של אותו החוג.

9. בחלק מהחוגים תידרש רכישת של ציוד/ערכה/ביגוד/חגורה וכו', אשר לא יוחזרו במקרה ותתבטל ההרשמה לחוג, כמו כן, במהלך השנה ובסיומה, יתכנו מופעים, תחרויות וכד' אשר כרוכים בתשלום נוסף.

10. חובת הלקוח לעדכן על כל שינוי בכתובת המגורים, טלפון, פרטי כרטיס האשראי ופרטי חשבון הבנק. הודעה על שינוי בלתי צפוי של חוג/פעילות תינתן באמצעות SMS ,יש לוודא שבידי המתנ"ס מספר נייד עדכני בכרטיס הנרשם לחוג, אין חסימה להודעות מהמתנ"ס.

תשלומים

11. החיוב בגין השתתפות בחוג יבוצע מראש לכל חודש , בסיום החודש הקודם לו. המשלם באמצעות כרטיס אשראי באמצע החודש, יחויב בחודש הקלנדארי בו הוא נרשם + החודש שלאחריו.

12. התשלום לחוגים יתבצע ע"י כ. אשראי, ה. קבע ובצ'קים דחויים לכל שנת הפעילות. במידה וההמחאה החודשית תחזור, תגבה בגינה עמלת צק חוזר.

13. התשלום ללהקות המחול כולל חיוב בעבור חודש יולי. התשלום הנוסף לחודש זה הינו עבור מנוי מחול ופעילויות נוספות במהלך השנה.

נהלי ביטול

14. לא ינתן החזר/זיכוי בגין העדרות המשתתף. (לרבות מחלה, בידוד וכו')

15. ביטול חוג יבוצע באמצעות מילוי "טופס ביטול השתתפות בחוג" עד לתאריך ה17 בכל חודש על המשתתף ובאחריותו להעביר את הטופס במזכירות המתנ"ס. הפסקת התשלום והפעילות תחל מהחודש שלאחריו. לא יינתן החזר רטרואקטיבי.

16. החל מתאריך 17.3.2022 לא יינתן זיכוי כספי על פרישה מהחוגים לחודשים 4-5-6-7

17. משתתף המפסיק השתתפותו בחוג (עד ליום 17.3.2022) יוכל לעבור לחוג/פעילות אחרת או לקבל החזר כספי.

18. לא ניתן לפרוש במהלך הסדנא/קורס, התשלום לקורס הוא עבור מספר מפגשים מדויק אשר יפורסם מלכתחילה.
במקרה של אי הופעת משתתף לחלק מהמפגשים לא יוחזר תשלום בגין היעדרות.

19. משתתפים המשלמים בהוראת קבע באמצעות כרטיס האשראי או בהוראת קבע בבנק, התשלום יבוטל אך ורק ע"י המתנ"ס.
במקרה של ביטול הוראת קבע ע"י הלקוח מול הבנק, יחויב הלקוח ב דמי עמלה.

הנחות

20. ילד שני במשפחה או חוג שני ויותר – תינתן הנחה של 10% על החוג/הילד השני בלבד. (למעט חוגי "מנגינות" וחוגי מבוגרים)במקרה של ביטול החוג תבוטל ההנחה. לא תינתן הנחת חוג שני במשפחה לחוגי מבוגרים/גמלאים. בנוסף, אין כפל הנחות.

21. בקשה לוועדת הנחות תתבצע באמצעות טופס הנחה שיימסר במזכירות ויוגש לוועדת הנחות.(בצירוף כל המסמכים המתבקשים).

הצהרת בריאות:

1. הנני מצהיר/ה כי נבדקתי ע"י רופא ונמצאתי כשיר/ה לכל פעילות המתקיימת במתנ"ס – לחוגי התעמלות יש לצרף אישור רפואי

2. הנני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי במצבי הבריאותי למדריך ולמזכירות המתנ"ס

3. ידוע לי כי האחריות לנזקים שיגרמו לי עקב ליקוי במצבי הבריאותי בעת פעילות מטעם המתנ"ס תחול עלי בלבד

4. ידוע לי כי המתנ"ס מבוטח בביטוח צד ג', ואין לחוג/פעילות ביטוח תאונות אישיות.

5. למיטב ידיעתי לא הייתי במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

6. הריני מתחייב לא להגיע לפעיות במידה וחום גופי מעל ל38 מעלות ו/או משתעל/ת או סובל/ת מקשיי נשימה

ט.ל.ח

פרטי המשלם
נא בחרו
פרטי הנרשם (יש למלא לכל משתתף טופס נפרד)
הצהרת בריאות
אנו מאשרים כי הנרשם אינו סובל מכל מחלה ואינו לוקח תרופות.,הנרשם סובל מ/זקוק לתרופה. ההורה מחויב לידע את מדריך החוג, בו משתתף הנרשם בכל בעיה בריאותית.
תשלום
אבקש לחייב את הכרטיס המופיע במערכת.,אבקש לחייב את כרטיס האשראי: (לנרשמים באמצע החודש ומעוניינים לשלם באשראי בעבור החודש החולף + החודש השוטף (יש לקחת בחשבון חיוב יחסי לתקופה),המעוניינים לשלם באמצעות צ'קים או הוראת קבע יש להגיע ולהסדיר תשלום במזכירות.,
ידוע לי כי יש להודיע בכתב (באמצעות טופס ייעודי) על כל ביטול/שינוי עד 17 לכל חודש וכי לא יאושר החזר כספי על ביטול לאחר תאריך 18.3.2021
טופס ללא אמצעי תשלום לא ייקלט במערכת ולפיכך הנרשם לא יוכל להשתתף בפעילות.
הריני מאשר/ת למתנ"ס לשלוח אלי חומר פרסומי ב SMS / E-Mail אותו אמסור במעמד הרישום.
במהלך השנה יצולמו המשתתפים ע"י המתנ"ס לצורך פרסום - חתימה על טופס זה מהווה הסכמה לשימוש בצילומים בפרסומי המתנ"ס.
במהלך השנה יצולמו המשתתפים ע"י המתנ"ס לצורך פרסום - חתימה על טופס זה מהווה הסכמה לשימוש בצילומים בפרסומי המתנ"ס.
הריני מאשר/ת בחתימתי שקראתי את תקנון ההרשמה לחוגי המתנ"ס ואני מחויב להם.
יש לבצע רישום טרם כניסה לשיעור ניסיון , במידה והמשתתף לא מעוניין להמשיך באחריות הרושם למלא טופס ביטול.
חתמו כאן
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות