"; ?>
תפקידרכזת אוכלוסיות מיוחדות
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניrenana@amishav.matnasim.co.il