"; ?>
תפקידרכזת גמלאים
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניchens@amishav.matnasim.co.il