"; ?>
תפקידרכזת מרכז למידה
שלוחהמתנס עמישב פ"ת
דואר אלקטרוניaya@amishav.matnasim.co.il